Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatvédelem

 

Köszönjük, hogy meglátogatta a www.pontszoftver.eoldal.hu weboldalt.

Jelen adatvédelmi tájékoztató azzal a céllal készült, hogy felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk fontosnak tartja, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmét és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ennek szem előtt tartásával, cégünk az Ön személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az Ön adatainak biztonságát garantálja. Ezen adatokat cégünk üzleti céllal bizalmasan kezeli, a szükséges mértékben és ideig. Ahhoz, hogy az Ön személyes adatait kezeljük és tároljuk, az Ön jóváhagyása szükséges, miszerint:

Hírlevélre feliratkozáskor e-mail címem megadásával beleegyezem, hogy a Pont Szoftver Kft. az adataimat ügyfélkapcsolat keretében kezelje, feldolgozza és a szükséges ideig tárolja a törvényi előírásoknak megfelelően.

 

Záradék:    Az Ön adatait a Pont Szoftver Kft. mint adatkezelő az Európai Unió új adatvédelmi rendeletének - a GDPR-nek  (General Data Protection Regulation) - megfelelően, ügyfélkapcsolat keretein belül,  nagy körültekintéssel, bizalmasan kezeli és azokat csak a szükséges ideig tárolja.  Ügyfelünk beleegyezését írásban bármikor visszavonhatja. 

Pont Szoftver Kft.

 

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy a Pont Szoftver Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 17 4.em. 16.a., adószáma: 24084031-1-20, cégjegyzékszáma: 20-09-072942, nyilvántartó hatóság: Zalaegerszegi Törvényszék) adatvédelmi és adatkezelési politikáját szabályzatban rögzítse, a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, miszerint valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során törekszik az érintettek személyhez fűződő jogainak biztosítására, különös tekintettel személyes adatok védelméhez fűződő jogok tiszteletben tartására, az érintettek személyes adatainak gépi adatfeldolgozása, adat kezelése során.

 

2. Értelmező rendelkezések

 

2.1. Adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtja.

2.2. Adatkezelés : az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Személyes adat : az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.4. Hozzájárulás : az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.5. Adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.6. Adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

2.7. Érintett : bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy

közvetve - azonosítható természetes személy.

 

3. Az adatkezelő megnevezése

Pont Szoftver Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 17. 4.em. 16.a.

E-mail: htrudi@t-online.hu

Telefon (+36-92-310612)

Adószáma: 24084031-20, Cégjegyzék száma: 20-09-072942

 

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során cégünk mindenkor betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény

65. § (3) a) pontja értelmében: „Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével -ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.” Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek :

Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem

teszik közzé, illetve harmadik személyek részére nem adják ki.

Az adatkezelés céljának megjelölése: az ügyfelek tájékoztatása a Pont Szoftver Kft. által fejlesztett szoftverekben történt változásokról, a szoftverek újabb verziójának letölthetőségéről.

5. A kezelt személyes adatok köre :

A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Ügyfél azonosítására: - e-mail cím

 

A Weboldal adatbázisa az Ügyfél adatait az Ügyfél weboldalon való egyidejű tájékoztatása és beleegyezése mellett az Ügyfél megrendelői megbízása teljesítésének későbbi igazolása céljából az iratmegőrzés szabályainak betartásával a meghatározott ideig tárolja. Az adatok az Ügyfél kérésére törlésre kerülnek, melyre felhívjuk az Ügyfél figyelmét a weboldalon.

 

A weboldalon történő regisztrációval és a felhasználási feltételek elfogadásával az Ügyfél kijelenti, hogy a weboldalon hírlevélre feliratkozás céljából a Pont Szoftver Kft.-vel ügyfélkapcsolatot létesít, melynek keretében a Pont Szoftver Kft. általi kezeléséhez hozzájárulását adja. Ezen rendelkezésre tekintettel a Pont Szoftver Kft. a weboldalán regisztrált személyeket ügyfélként kezeli, az adatkezelés során az ügyfelekre vonatkozó rendelkezéseket betartja. A weboldalra bejelentkezés során keletkező cookie-k nyomon követhetőségének kockázata a belépésekkel összefüggésben mindennemű felelősség tekintetében kizárólagosan azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet az alább megnevezett weboldalon regisztrálta.

 

6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja :

6.1. Az adatkezelésre a https://pontszoftver.eoldal.hu internetes weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Ez a nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz,

hogy az oldal használata során közölt személyes adataik (e-mail címük) felhasználásra kerülnek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását a felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése folyamán jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően, annak elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a nevezett weboldal használatával, regisztrációjával, illetőleg a kérdéses adatok önkéntes közlésével adja meg.

Felhasználó az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy adatait az adatkezelő bizalmasan és a törvényi feltételeknek megfelelően adatbázisában kezelhesse.

6.2. Az adatkezelés célja a fentebb nevezett weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtása.

A Pont Szoftver Kft. az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólagosan a hírlevél küldése céljából tárolja.

A regisztráció során megadott adatok az Ügyféllel való kapcsolattartási célokat szolgálnak. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

6.3. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása -hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz

igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

7. Az adatkezelés időtartama :

7.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a személyes adatok törléséig tart, ha ezt az Ügyfél kéri. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően saját maga is kezdeményezheti.

7.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre :

Az adatokat elsődlegesen nevezett cég belső munkatársai jogosultak megismerni és azokat nem teszik közzé.

 

9. Az ügyfél jogai :

9.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Pont Szoftver Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja, illetve töröltetheti azokat a Weboldalon megadott Üzletszabályzatban leírtak szerint.

9.2. A Pont Szoftver Kft. az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó, de a Pont Szoftver Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

 Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel a Pont Szoftver Kft. munkatársához fordulhat a megadott weboldal e-mail-es elérhetőségeken keresztül.

9.3. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, melyeket az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

9.4. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságok részére a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

10. Egyéb rendelkezések :

10.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes és kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy az adatok felhasználását megtiltsa.

10.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja a figyelmét ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

11.Tárhelyszolgáltató :

A Pont Szoftver Kft. honlapjának működtetéséhez a Centrál Mediacsoprt Zrt. segítségét veszi igénybe. A honlapra vonatkozó technikai információk a https:// www.eoldal.hu/adatvédelem találhatók.

Név: Centrál Mediacsoport Zrt.

cím: 1037 Budapest Montevideo u.9.

Cégjegyzékszám : 01-10-048280

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

telefon: (+36-1) 437-1110

Adatvédelmi tájékoztató: https:// www.eoldal.hu/adatvédelem

 

12. Egyéb adatvédelemel kapcsolatos információ :

A Pont Szoftver Kft. más tevékenységére, számviteli szolgáltatás, pénzügyi-gazdasági ellenőrzés, stb. vonatkozóan „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát” megismerheti, amennyiben a htrudi@t-online e-mail címen erről tájékoztatást kér.

13. Jogorvoslat :

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

telefon: +36-1-391-1400

fax: +36 -1-391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

internetcím: www.naih.hu

 

 

Zalaegerszeg, 2018. május 25.

Hegyi Gertrúd

ügyvezető

       Pont Szoftver Kft.